งานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมือง Jobs RSS

เจ้าหน้าที่อารักขาพืช  บริษัท เทคโนโลยีผลิตพืช จำกัด (PPT) 02 Jul 2020

เจ้าหน้าที่เกษตร  บจก.ยูนีค ออร์คิด 12 Oct 2019

สัตวแพทย์  โรงพยาบาลสัตว์อุดร 27 Sep 2019

พนักงานเลี้ยงไก่เนื้อ 1 คน  ฟาร์มไก่ที่สุพรรณ 19 Nov 2018