เมล็ดกาแฟคั่ว

นักศึกษาฝึกงาน

โพส 18 Oct 2017

บริษัท เซ็นส์ อินโฟ เทค จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานไอที/คอมพิวเตอร์)

http://www.sense-infotech.com/


ขอเชิญนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ยื่นใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับทางบริษัท โครงการนี้เปิดรับนักศึกษาซึ่งมีความประสงค์ที่จะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งต้องการประสบการณ์การผ่านงานเพื่อใช้ในการสมัครงานในอนาคต ในสาขาดังต่อไปนี้: • Application Developer • Technical Support • Sales Marketing เพื่อพัฒนาและนำองค์ความรู้ที่มีไปใช้ในโลกของธุรกิจ โดยเป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาของนักศึกษาที่มาฝึกงานนอกจากนั้น นักศึกษาฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงรายวัน รวมทั้งจะได้รับหนังสือรับรองการฝึกงานจากบริษัทหลังจากผ่านการฝึกงาน

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เพื่อพัฒนาและนำองค์ความรู้ที่มีไปใช้ในโลกของธุรกิจ โดยเป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาของนักศึกษาที่มาฝึกงานนอกจากนั้น นักศึกษาฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงรายวัน รวมทั้งจะได้รับหนังสือรับรองการฝึกงานจากบริษัทหลังจากผ่านการฝึกงาน

วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร
1. ต้องให้ทางมหาวิทยาลัย หรือสถาบันต้นสังกัดทำหนังสือแจ้งกับทางบริษัทฯ เพื่อขอส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาที่จะขอฝึกงาน กับ บริษัท เซ็นส์ อินโฟ เทคจำกัด
2. กรอกใบสมัครฝึกงาน
3. นักศึกษาต้องทำ Resume แนะนำตัวแนบรูปถ่ายพร้อมเล่าประวัติส่วนตัวของคุณ และเหตุผลที่อยากจะฝึกงานกับทางบริษัทฯ
4. ส่งเอกสารเพื่อยื่นขอฝึกงานได้ที่ E-mail : [email protected] และ [email protected] หรือ ติดต่อโดยตรงที่แผนกบุคคล 02 6188638
5. ทางบริษัทฯ จะพิจารณาตอบรับนักศึกษาเพื่อมาฝึกงานกับบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวมาข้างต้น