เมล็ดกาแฟคั่ว

รับทำบัญชี ปิดงบ ยื่นภาษีประจำเดือน ประจำปี

โพส 06 Nov 2017

ปทิตตา ศักดาเพชรศิริ

กรุงเทพมหานคร (งานบัญชี/การเงิน)


Accounting service We prepare your accounts correctly, completely, in time and in compliance with the accounting standards and tax laws. Accounting service we provide; • Record of accounts and month-ended closing • Record of transactions using accounting software • Detailed account ledgers, such as sales book, purchase book, cash disbursement book, cash receipt book, general ledger, sub ledgers and fixed asset register. • Trial balance and financial reports • Supporting details for financial reports such as bank reconciliation, reconciliation of accounts receivable and accounts payable and other entries • Advisory for accounting system and accounting report format to meet the requirement from Thai accounting standards and Thai law and regulations Monthly filing: • PND 1, the taxes withheld from the employees’ salaries. • PND 3, the taxes withheld from the suppliers who are individuals. • PND 53, the taxes withheld from the suppliers who are juristic persons. • PP 30, Value Added Tax (VAT) return with the Revenue Department including with the input and output VAT reports. • PP 36, Value Added Tax (VAT) return that the company files on behalf of its oversea suppliers. • The social security form shows all the social security contribution deducted from the employees’ salaries and the contribution made by the company. The company can investigate tax receipt to ensure that all taxes have been paid in represent of the company. บริการรับทำบัญชีประกอบด้วย

  1. บันทึกบัญชีและปิดบัญชีประจำเดือน • บริษัทจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี • บันทึกรายการค้าตามเอกสารและจัดทำสมุดรายวันต่างๆ เช่น สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันจ่ายเงิน สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันทั่วไป ทะเบียนสินทรัพย์ และแยกประเภท • รายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น กระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ และอื่นๆ ตามรายการที่เกิดขึ้น • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน • ให้คำแนะนำระบบบัญชี รวมถึงการจัดทำเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานทางการค้าและประกอบการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  2. ยื่นแบบประจำเดือน • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53) • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30,ภ.พ.36) พร้อมรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคม • ลูกค้าสามารถตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของสรรพากรจากการยื่นเสียภาษีได้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเงินที่จ่ายให้กับบริษัทเพื่อดำเนินเรื่องแทนนั้นได้มีการจ่ายเพื่อเสียภาษีจริง

วิธีการสมัคร

สนใจติดต่อ คุณปทิตตา 099-919-4956