เมล็ดกาแฟคั่ว

ทรัพยากรบุคคล

โพส 11 Nov 2017

บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972) ผู้แทนจำหนายโตโยต้าจำกัด

จันทบุรี (งานทรัพยากรบุคคล)

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000145261...


หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร -รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3ใบ -สำเนาทะเบียนบ้าน -สำเนาบัตรประชาชน -สำเนาการผ่านเกณฑ์ทหาร -ใบรับรองแพทย์ -สำเนาวุฒิการศึกษา -ใบผ่านงาน (ถ้ามี) -เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

วิธีการสมัคร

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : 039-4118555/098-2631119
หรือติดต่อด้วยตัวเองที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและการกัดการ บ.โตโยต้าจันทบุรีฯ ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (พัก 12.00 -13.00 น.)