เมล็ดกาแฟคั่ว

ผช./ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

โพส 22 Nov 2017

โอเอซิสการ์เม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานการตลาด)

http://www.oasisgmt.com


หน้าที่ความรับผิดชอ

 1. ร่วมกำหนดนโยบายทางด้านการขายและการตลาดกับบริษัท
 2. วางแผนการพัฒนาสินค้าและหาช่องทางจัดจำหน่าย
 3. กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายและกำไร
 4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการขายและการตลาด
 5. ติดต่อประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท
 6. บริหารต้นทุนและควบคุมงบประมาณของฝ่ายการขายและการตลาด * คุณสมบัติผู้สมัครงาน*
 7. เพศชาย / หญิง อายุมากกว่า 35 ปี ขึ้นไป
 8. การศึกษาระดับปริญญาตรี – โทด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 9. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการขาย การตลาด และการบริหารงบประมาณในธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป
  ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 10. มีประกสบการณ์ธุรกิจประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปไม่น้อยกว่า 3 ปี และ/หรือธุรกิจประเภทแฟชั่นไม่น้อย
  กว่า 5 ปี
 11. มีแนวคิดในการทำงานเชิงรุกมีความคิดสร้างสรรค์และมีใจรักในงานบริการ(Service Mind)
 12. มีทักษะในการนำเสนองาน/ภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถสื่อสารได้ดี
 13. สามารถบริหารทีมขายได้เป็นอย่างดี
 14. มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น มีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 15. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 16. หากมีประสบการณ์ด้านการส่งออก หรือ การทำ E – Marketing จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

1. เบี้ยขยัน
2. ปรับเงินประจำปี
3. โบนัสประจำปี
4. เสื้อยูนิฟอร์ม
5. ข้าวสวยฟรี
6. วันหยุดตามประเพณี
7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8. วันลาต่างๆ เช่น ลาป่วย ลากิจ ลารับราชการทหาร ลาคลอด ลาทำหมัน ลาฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
ลาอุปสรรบท เป็นต้น
9. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น กรณีพนักงานเจ็บปว่ย กรณีคลอดบุตรคนแรก กรณีญาติใกล้ชิดสายตรง
เสียชีวิต เป็นต้น
10. ตรวจสุขภาพประจำปี
11. เงินเบิกล่วงหน้า
12. เงินกู้ฉุกเฉิน
13. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

วิธีการสมัคร

1.E-Mail: [email protected]
2.สมัครด้วยตนเอง ที่ 99,99/1-2 ซ.จันทน์ 28 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
3.ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 0 2212 6515-6 ต่อ 131,132