bana soup

Technical Support

โพส 22 Nov 2017

บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานไอที/คอมพิวเตอร์)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • สนับสนุนการทำงานด้านเทคนิคและประสานงานในโครงการ
  • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , โทรคมนาคมและการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบ Network หรือความปลอดภัยสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. มีความรู้ด้าน TCP/IP , Switching , Router , LAN/WAN
  4. มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-ของขวัญวันเกิดพนักงาน
-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
-กระเช้าเยี่ยมไข้
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี
-วันลากิจ
-เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
-ชุดยูนิฟอร์ม(บางตำแหน่ง)
-สวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านอีเมล : [email protected]