bana soup

1. QC Supervisor 2. พนักงานห้อง Lab

โพส 30 Nov 2017

บริษัท อินซิท ฟูดส์ จำกัดเลขที่ 2/10 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

ปทุมธานี (งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน)


 1. QC Supervisor 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ
 2. ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
 3. จบปริญญาตรีสาย Food Science/Food Technology/Food Engineer/Food Saftey/Biotechnology หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ หรือ มีความรู้ เกี่ยวกับระบบ GMP/HACCP และ ISO22000
 5. มีประสบการณ์หรือ มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร เช่น การวัดความชื้นด้วยเครื่อง Moisture Balance, การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร การตรวจหาค่าเกลือ ในอาหาร เป็นต้น
 6. มีประสบการณ์ 1-2 ปี หรือไม่มีประสบการณ์ แต่เป็นคนเรียนรู้ไว หน้าที่รับผิดชอบ
 7. ดำเนินการควบคุมระบบคุณภาพ GMP HACCP และ ISO22000 ของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 8. ควบคุมการตรวจคุณภาพสินค้า การประกันคุณภาพสินค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 9. ควบคุมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของสินค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 10. Laboratory Operator (พนักงานห้อง Lab)strong text คุณสมบัติ
 11. เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 12. จบการศึกษา มัธยมศึกษาที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือ อนุปริญญาทางด้านการปฏิบัติการในห้อง Lab หรือมีประสบการณ์ตรงในการทำงานในห้อง Lab ทางด้านอาหาร และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร
 13. หากมีประสบการณ์ตรง ในการทำงานในห้อง Lab ทางด้านอาหาร และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่รับผิดชอบ
 14. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของสินค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ การตรวจความชื้น การตรวจหาค่าเกลือ และการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ เป็นต้น

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

1. เงินเดือนตามระดับการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์
2. เงินค่าเช่าที่พัก (ตามแต่กรณี)
3. ค่าอาหาร 60 บาทต่อวันทำงาน
4. ค่าล่วงเวลา (OT)
5. ส่วนแบ่งจากปริมาณการผลิต (Production Incentive)
6. บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบประกันสังคมให้ 100%
7. บริษัทฯ จ่ายภาษีเงินได้ให้
8. ชุดแบบฟอร์มบริษัท 5 ตัวต่อปี
9. การท่องเที่ยวประจำปี
10. เลี้ยงปีใหม่ประจำปี
11. โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจ สามารถมาสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครมาที่
บริษัท อินซิท ฟูดส์ จำกัด เลขที่ 2/10 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ 0-2029 9679 อีเมล์ [email protected]