bana soup

พนักงานทำบัญชี/พนักงานส่งเอกสาร

โพส 06 Dec 2017

เอส แอนด์ เจ เอ็กซ์ปอร์ท

กรุงเทพมหานคร (งานบัญชี/การเงิน)


ด่วนรับพนักงานหญิงทำบัญชี 2 อัตรา รับพนักงานชายส่งเอกสาร 1 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ตามความสามารถ

วิธีการสมัคร

สมัครโดยตรงที่บริษัท โทร 022410474,022410475