เมล็ดกาแฟคั่ว

วิศวกรซอฟท์แวร์

โพส 05 Jan 2018

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กรุงเทพมหานคร (งานช่าง/วิศวกร)

http://www.fibo.kmutt.ac.th


ตำแหน่งที่รับสมัคร ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรซอฟแวร์ 2 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบ และพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้กับทั้งภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด, วิศวกรรมเมคคาโทรนิคส์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. สามารถออกแบบซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานการออกแบบซอฟต์แวร์ในปัจจุบันได้
 3. สามารถพัฒนาซอฟแวร์สำหรับควบคุมระบบอัตโนมัติโดยใช้ ภาษา C/C++ และ/หรือ LabVIEW ได้
 4. สามารถพัฒนาซอฟแวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติได้ โดยใช้ Standard Communication Approach เช่น TCP, UDP, RS232, RS485/RS422
 5. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Sensor และ Actuator สำหรับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 6. หากมีทักษะในด้านต่อไปนี้ (ด้านใดด้านหนึ่ง หรือมากกว่า) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีความเข้าใจและใส่ใจในเรื่องของการทำ Reusable Software Library
 8. มีความสามารถในการออกแบบ Software Framework สำหรับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 9. มีความรู้ความเข้าใจในงานด้าน Machine Vision
 10. มีความรู้ความเข้าใจในงานด้าน Mobile Robot
 11. มีความรู้ความเข้าใจในงานด้าน Automation System
 12. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ในการ Manipulation ข้อมูลได้ เช่น การ Query, การ Insert ข้อมูล เป็นต้น
 13. สามารถทำงานนอกสถานที่ และนอกเวลาทำการได้ (ในบางครั้ง)
 14. มีอัธยาศัยดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
 15. สามารถทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 16. สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีไหวพริบในการตัดสินใจ มีความกระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ออกแบบ และพัฒนาซอฟแวร์สำหรับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติในงานที่ได้รับมอบหมาย • วิเคราะห์กระบวนการและให้คำปรึกษาแนะนำในงานด้านวิศวกรรมซอฟแวร์ร่วมกับทีม เพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติในโครงการต่างๆ
• วางแผนงาน ปฏิบัติงาน ควบคุมงาน วิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงแก้ไขงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดและมีประสิทธิภาพ • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน สวัสดิการ โบนัส ค่ารักษาพยาบาล

วิธีการสมัคร

ด้วยตนเอง เมลื หรือไปรษณีย์