เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าทีฝ่ายบุคคล

โพส 10 Jan 2018

บริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จำกัด

นครปฐม (งานทรัพยากรบุคคล)


เจ้าหน้าทีฝ่ายบุคคล หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนอัตรากำลังคน
 • งานสรรหาว่าจ้างและการคัดเลือกพนักงาน
 • บริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน และจัดทำเงินเดือน
 • งานสวัสดิการต่างๆ
 • ควบคุมดูแลกฎระเบียบข้อบังคับและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับกฎหมาย แรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาพนักงานทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของบริษัท
 • สำรวจความต้องการและวิเคราะห์ พร้อมทั้งทำแผนการอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • จัดทำหลักสูตรการปฐมนิเทศน์, หลักสูตรการฝึกอบรม พร้อมทั้งติดตามผลการฝึกอบรม, ประเมินและพัฒนาหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก
 • วางแผนและจัดกิจกรรมสร้างความพันธ์ที่ดีในองค์กร
 • จัดทำรายงานต่างๆ ที่สำคัญของฝ่ายบุคคลเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ช / ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ อัธยาศัยดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานกับบุคคลที่หลากหลาย

ติดต่อ คุณนภาพร โทร.085-833-7912 Emal: [email protected]