เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าที่พัสดุ

โพส 17 Jan 2018

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

กรุงเทพมหานคร (งานจัดซื้อ/คลังสินค้า/Logistics)

https://www.cri.or.th


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ดำเนินการด้านจัดซื้อ จัดจ้างของสำนักฯ
 • จัดการการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไปยังศูนย์บริการซ่อม
 • ดำเนินการด้านเอกสาร งบประมาณ และการเบิกจ่ายของสำนักฯ
 • ลงทะเบียนหนังสือเข้า และหนังสือออก
 • ประสานงานด้านธุรการกับสำนัก / ฝ่ายต่างๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ และเก็บรักษาพัสดุ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหา จัดซื้อพัสดุ
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานพัสดุหรือการจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีจิตบริการ (Service Mind) กระตือรือร้น อดทน และเสียสละ
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และการโต้ตอบอีเมลเป็นอย่างดี

วิธีการสมัคร

การรับสมัคร ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.cri.or.th หรือ สอบถามได้ที่ คุณวันทนา 0-2553-8532