เมล็ดกาแฟคั่ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โพส 17 Jan 2018

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

กรุงเทพมหานคร (งานไอที/คอมพิวเตอร์)

https://www.cri.or.th


ลักษณะงาน

 • ดูแลและพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับ PC และ Mobile device ภายในองค์กร
 • สนับสนุนงานบริการไอทีแก่หน่วยงานต่างๆภายในสถาบันฯ
 • ดำเนินการงานเอกสารของสำนักฯหรืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี นับจากวันที่สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เชี่ยวชาญภาษา javascript และ Node JS
 • มีความรู้การใช้งาน css และ responsive web design
 • สามารถออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล MySQL หรือ MongoDB
 • มีประสบการณ์การใช้ git และ docker
 • มีทักษะ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานด้านไอที
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์และรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

วิธีการสมัคร

การรับสมัคร ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.cri.or.th