เมล็ดกาแฟคั่ว

เลขานุการ (Secretary)

โพส 22 Jan 2018

EATLAB, Co.Ltd

กรุงเทพมหานคร (งานธุรการ/เลขานุการ)

https://www.eatlab.space/


วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการด้านเลขานุการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารของ EATLAB ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อประสานงานกับทีมงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภายในและภายนอกบริษัท) และเพื่ออำนวยความสะดวกในการนัดหมายหรือจัดประชุมต่าง ๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ประสานงานกับทีมงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบุคคลหรือกิจการต่างๆ ภายนอกองค์กร เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานการนัดหมาย การเจรจาหรือการประชุมต่างๆ ของผู้บริหาร
 • ประสานงานเรื่องการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้บริหาร
 • อำนวยความสะดวกของผู้บริหารในการปฏิบัติงาน
 • จัดทำทะเบียนแฟ้ม และตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอต่อผู้บริหาร
 • สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านมนุษยศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ, เลขานุการ, รัฐศาสตร์, บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ (ตามความเหมาะสม)
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และอื่นๆ ที่ดี รวมถึงสามารถใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 • หากขับรถได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางร่วมกับผู้บริหารได้ทุกที่
 • สามารถศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 • มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ รวมถึงสามารถเข้าใจและยอมรับข้อผิดพลาด เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของตนเองได้
 • มีความละเอียด รอบคอบ เอาใจใส่ในรายละเอียดของงาน และมุ่งมั่นตั้งใจสนับสนุน ดูแลผู้บริหาร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

วิธีการสมัคร

[email protected]