เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานประจำสำนักงาน

โพส 22 Jan 2018

บริษัท ยูโรเทค นิวทรีชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานธุรการ/เลขานุการ)


Qualifications: • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี • มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม Microsoft Office พื้นฐาน (Excel และ Word) • มีความสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีความละเอียดรอบคอบ • มีทักษะในการติดต่อประสานงานทุกด้านขององค์กร • มีความสามารถในหลากหลายด้าน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเข้าใจในรายละเอียดได้ • มีทักษะมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี มีใจรักงานบริการ • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพอใช้ Responsibilities: • ดูแลและตอบรับโทรศัพท์สายเข้าและสายออก • คัดแยกจดหมายจากภายนอกและจดบันทึกไว้เป็นข้อมูล • ประสานงาน / ร่วมจัดทำเอกสารเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น ข้อเสนอ, ใบเสนอราคา อื่นๆ • จัดทำระบบ จัดซื้อ ,ออกเอกสาร PR ,PO จัดเก็บข้อมูลประวัติการซ่อมเครื่องจักร และดูแลอุปกรณ์สำนักงานทุกชนิด • จัดทำระบบ เบิก-รับ- จ่าย ในส่วนของเงิน Petty Cash ของแผนก • จัดทำระบบเอกสาร ทรัพย์สิน ,เครื่องมือ , อุปกรณ์ ทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของแผนก
• จัดเก็บ ,ควบคุม, เอกสารของแผนก ตัวอย่างเช่น Service report ,คู่มือการปฏิบัติงาน ,หรือเอกสารอื่นๆๆที่ได้รับมอบหมาย • จัดทำ และตรวจเช็ค Stock สินค้าคงเหลือ Spare part system ในแผนก • สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของแผนกตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และการร้องขอจากทีมช่าง • บริหาร และจัดการงานเอกสารในงานที่รับผิดชอบ • บันทึก และจัดทำรายงานการทำงานประจำเดือน ไตรมาส และประจำปี • จัดทำเอกสารต่างๆเพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกงาน • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ประกันสุขภาพ
-สวัสดิการประกันสังคม
-โบนัส

วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครทาง email