เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าที่บัญชี

โพส 22 Jan 2018

ทีแอลดี (ไทย) อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด

พระนครศรีอยุธยา (งานบัญชี/การเงิน)

http://www.tldgp.com


บริษัทผลิตเกี่ยวกับกาวติดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1.จัดทำบันทึกบัญชีรับ-จ่าย สามารถปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินได้ตรงเวลา มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี 2.จัดทำภาษี/ยื่นแบบต่างๆ 3.ต้องพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ ได้ภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

• ประกันสังคม

• โอที

• ค่าที่พัก,ค่าเดินทาง

เงินเดือน 20,000.-

วิธีการสมัคร

อีเมลติดต่อ [email protected]