เมล็ดกาแฟคั่ว

อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โพส 13 Feb 2018

คณะวิศวกรรมศาสตรต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กรุงเทพมหานคร (งานอาจารย์/ด้านวิชาการ)

http://recruit.rmutp.ac.th/


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียด http://recruit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/scan_00023.pdf

สอบถามรายละเอียด โทร 0 2836 3000 ต่อ 4108

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561