เมล็ดกาแฟคั่ว

นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (Programmer)

โพส 12 Mar 2018

บริษัท คีย์เอจท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานไอที/คอมพิวเตอร์)

https://key8.co.th/


ลักษณะงาน :: โปรแกรมเมอร์ จะทำหน้าที่ นำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะแตกต่างกันไปตามลักษณะเครื่องของระบบฐานข้อมูล ทดสอบระบบและส่งให้นักวิเคราะห์ระบบทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อหากจุดบกพร่องและแก้ไขก่อนนำไปใช้จริง คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :: มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเข้ารับศึกษาได้ในสถานบันการศึกษาที่เรียนทำการสอนหรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ • มีทักษะในการการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ • มีความคิดสร้างสรรค์สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพกรุณากรองรายละเอียด -สามารถทำ word Press ได้ และสามารถเข้าใน word Press ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม หมวดหมู่งาน IT ประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัด ปี เงินเดือน ตามตกลง จำนวนที่รับ(อัตรา) 2 คน รายได้อื่นๆ -โบนัสประจำปี -การทำงานล่วงเวลา OT สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร แผนที่ แผนที่key8.PNG, งานโปรแกรมเมอร์.jpg วิธีการรับสมัคร ส่งแฟ้มสะสมงานมาในอีเมลล์

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

-

วิธีการสมัคร

วิธีการรับสมัคร ส่งแฟ้มสะสมงานมาในอีเมลล์