เมล็ดกาแฟคั่ว

ผู้จัดการ

โพส 04 Apr 2018

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กรุงเทพมหานคร (งานผู้บริหาร/ผู้จัดการ)

http://aop.or.th


ตำแหน่ง ผู้จัดการ การศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป

      ด้านบริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือ การเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

อายุ ไม่น้อยกว่า 35 ปี มีความสามารถ ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (อ่าน พูด เขียน) มีประสบการณ์ ด้านบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านการจัดการ ฝึกอบรม มีความรู้ด้านการเงิน การออม การลงทุน การตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ค่าตอบแทน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ส่งใบสมัคร พร้อมประวัติและประสบการณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ได้ที่

   E-mail address : [email protected] หมายเลขโทรศัพท์ 02- 294-7430-2 โทรสาร. 02-284-3934  

ประกาศผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ทางสมาคม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ประสบการณ์

วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัคร พร้อมประวัติและประสบการณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ได้ที่ E-mail address : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ 02- 294-7430-2 โทรสาร. 02-284-3934