ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | Thai job หางาน สมัครงาน ลงประกาศรับสมัครงานฟรี
...

พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โพส 25 May 2018

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

กรุงเทพมหานคร (อื่นๆ)

http://www.market-organization.or.th/home.php


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป
 2. มีสัญชาติไทย
 3. มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร
 4. สามารถทำงานให้แก่องค์การตลาด ได้เต็มเวลา 5.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 6.ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือการรอการกำหนดโทษแล้วแต่กรณี เกินห้าปี (ก) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ (ข) ไม่เคยต้องโทษคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 7.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดๆในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 8.ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หน้าที่ของตำแหน่ง
    ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานพัสดุ เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่าย นำส่ง  จัดทะเบียนครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ทำรายการงานพัสดุประจำเดือน และรายการพัสดุคงเหลือประจำปีให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็น ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐาน ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบใบสำคัญ งานเก็บ-จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ และเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ติดต่อบุคคลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและรับรองความถูกต้อง 1.ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

 5. รูปหน้าตรงไม่สวมหมวกและ ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 6. สำเนาวุฒิการศึกษา/ระเบียบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 7. สำเนาหนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 8. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 9. สำเนาเอกสารหลักฐานทางทหารสำหรับผู้สมัครที่เป็นเพศชาย จำนวน 1 ชุด
 10. สำเนาหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ชุด (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล) ทะเบียนบ้าน
 11. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ (2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม (3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ (4) โรคพิษสุราเรื้อรัง (5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 12. ห้ามมิให้ พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ยื่นใบสมัคร การรับสมัคร
 13. ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ แผนกบริหารบุคคล องค์การตลาด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 51/47 ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 10170 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
 14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริหารบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2024 9270-79 ต่อ 43, 49 หรือสามารถเรียกดูข้อมูลและสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ที่ทางเว็บไซด์ องค์การตลาด (http://www.market-organization.or.th)

วิธีการสมัคร

การรับสมัคร
1. ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ แผนกบริหารบุคคล องค์การตลาด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 51/47 ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 10170 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริหารบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2024 9270-79 ต่อ 43, 49 หรือสามารถเรียกดูข้อมูลและสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ที่ทางเว็บไซด์ องค์การตลาด (http://www.market-organization.or.th)