...

พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

อาจารย์ สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มจธ.

โพส 11 Jun 2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กรุงเทพมหานคร (งานอาจารย์/ด้านวิชาการ)

https://www.facebook.com/SoLA.KMUTT/


เปิดรับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ :

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท สาขาการบริหารจัดการ, การจัดการการเงิน, การบริหารธุรกิจ, การ จัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ, การบริหารนวัตกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
  • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TETET LEVEL 5 ขึ้นไป (ยังไม่หมดอายุ) หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งในหลักสูตรปกติและนานาชาติ การศึกษาอบรม การวิจัยค้นคว้าและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดการและควบคุมคุณภาพหลักสูตร การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา การพัฒนานักศึกษา การให้บริการทางวิชาการสังคม การทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 21 มิถุนายน 2561

วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร :
- สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงาน
(รูปถ่าย,หลักฐานการศึกษา Transcript, และสำเนาบัตรประชาชน) ได้ที่
สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 7
- ส่ง E-Mail ใบสมัคร ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย,
หลักฐานการศึกษา Transcript, และ สำเนาบัตรประชาชน มาที่
E-mail: [email protected] โดย ระบุหัวข้อ E-Mail
สมัครงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2470-8713 คุณศิริพร ชะนะรอด