เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ | Thai job หางาน สมัครงาน ลงประกาศรับสมัครงานฟรี
...

พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

โพส 11 Jun 2018

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

กรุงเทพมหานคร (งานไอที/คอมพิวเตอร์)

http://www.cri.or.th


สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ประกาศขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา จำนวน 1 อัตรา

 1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง o สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง o มีความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี o หากมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 2. ความรับผิดชอบ o ดูแลข้อมูลงานวิจัยให้เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยฯและสำนักวิจัย o วางแผนและจัดระบบการให้บริการสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ o ติดตามรายงานความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนทางอินเตอร์เน็ต o ดูแลและสำรองข้อมูล Website o สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้หัวหน้างานฯรับทราบ o งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
 4. ใบสมัคร 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป download ใบสมัคร
 5. ประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงาน ( Curriculum Vitae ) (ถ้ามี)
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรราชการ 1 ฉบับ 4.. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 7. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 8. สำเนาใบแสดงผลการเรียน ( Transcript of Records ) 1 ฉบับ
 9. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 10. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 11. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 12. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร โปรดแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 1 ฉบับ
    เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆ จะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร
 13. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครงาน")
  ส่งที่
  คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ
  สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
  54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

  หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. ( เวลา 9:00 – 17.00 น. ในวันทำการ ) 5.อัตราเงินเดือน: พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์ 6.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ โทร. 02-554-1900 ต่อ 2611 E-mail: [email protected] 7.เปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ประกาศรายนามผู้ได้รับการเข้าสอบพื้นฐาน ทาง www.cri.or.th วันจันทร์ 18 มิถุนายน 2561

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

20000

วิธีการสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครงาน")
ส่งที่
คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ
สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. ( เวลา 9:00 – 17.00 น. ในวันทำการ )