...

พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 – 16, 000 บาท

โพส 26 Jun 2018

สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร (งานธุรการ/เลขานุการ)

https://www.rasatthailand.com/frontend/web/#top-se...


ประกาศรับสมัครงาน (มิถุนายน 2561)

 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 – 16, 000 บาท คุณสมบัติ
 2. ชายหรือหญิง 22 – 35 ปี
 3. จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี
 4. มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft office, Internet, Photoshop และอื่นๆ
 5. มีความรู้ความสามารถในการอ่าน การตีความและสรุปสาระสำคัญ, สามารถจัด ลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน (เอกสาร)
 6. พิมพ์เอกสารโต้ตอบ, ติดต่อประสานงาน, จัดเก็บเอกสารเข้าที่ให้เป็นระเบียบ
 7. มีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้าง ภาระงานและภารกิจของหน่วยงาน
 8. รู้จักบทบาทภารกิจหน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน
 9. ขยัน, ละเอียด, รอบคอบ, กริยาวาจาสุภาพ, เรียบร้อย, มีมารยาทและมีไหวพริบ
 10. พร้อมรับข้อมูลและความรู้ใหม่ๆ
 11. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
 12. มีความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงาน

* กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (085) 141-5454 คุณแพ็ต (ฝ่ายบุคคล) *

วิธีการสมัคร

** กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (085) 141-5454 คุณแพ็ต (ฝ่ายบุคคล) **