jobs in bangkok


พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โพส 09 Jan 2019

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร (งานธุรการ/เลขานุการ)

http://rcpt.org


**ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งธุรการ**

คุณสมบัติ • หญิง อายุระหว่าง 21-27 ปี • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช., ปวส. • มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ • พิมพ์งานได้รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ • รักงานบริการ, มีการสื่อสารที่ดี, มีมนุษยสัมพันธ์ดี • มีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดี • มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

หลักฐานการสมัคร/วิธีสมัคร • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน • รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป • หลักฐานการศึกษา ใบผ่านงาน (ถ้ามี) • สมัครด้วยตนเองที่

เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02 716 6744 ต่อ 15

หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ e-mail address: [email protected]

ปิดรับสมัครวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง หรือทางอีเมล์ [email protected]