ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรง

โพส 18 Mar 2019

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

กรุงเทพมหานคร (อื่นๆ)

http://www.training.redcross.or.th/


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ปฏิบัติเกี่ยวกับการ เปิด – ปิด สำนักงาน ดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของศูนย์ฝึกอบรมฯ
 • ซัก ล้าง ทำความสะอาดอุปกรณ์การสอน
 • จัดเก็บอุปกรณ์การสอน จัดเตรียมขนย้ายอุปกรณ์การอบรมภายในและภายนอกสถานที่
 • การรับ – ส่งหนังสือ การเดินหนังสือเอกสารภายในหน่วยงานและนอกสถานที่
 • งานถ่ายเอกสาร/เข้ารูปเล่มหนังสือ
 • จัดห้องประชุม จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุม/แขกผู้มาติดต่องานกับศูนย์ฝึกอบรมฯทำความสะอาดแก้วน้ำ วยกาแฟ วยชามให้สะอาดและจัดเก็บให้เรียบร้อย งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดประชุม
 • ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

 • มีคุณวุฒิประถมศึกษา(ม.3) หรือ ประถมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
 • มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
 • เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันและอดทนชอบงานบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และวันหยุดได้เป็นครั้งคราว

*วิธีการคัดเลือก *

 • สอบสัมภาษณ์ โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประสบการณ์ และสัมภาษณ์ทดสอบความรู้ คุณลักษณะในด้านต่างๆ ของผู้สมัคร

*เงื่อนไขการปฏิบัติงาน *

 • วันจันทร์-วันศุกร์ ปฏิบัติงานตั้งแต่ เวลา 8.30 – 16.30 น.

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

อัตราค่าจ้าง 8,800 บาท/เดือน ค่าครองชีพ ชั่วคราวเพิ่ม 2,000 บาท
1. สวัสดิการในการรักษาพยาบาลตนเอง บุตร คู่สมรส บิดา มารดา
2. ค่าเล่าเรียนบุตร
3. สวัสดิการเงินกู้
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 30 เมษายน 2562
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
ชั้น 2 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2256 4041-42 ต่อ 2105

หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป 2) สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ
3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Record)
4) สำนาบัตรประจ าตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6) สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ
เวลาทำการ 08.30 – 16.00 น.