Video & Motion Editor

โพส 03 May 2019

DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กรุงเทพมหานคร (งานบันเทิง/สื่อ/โฆษณา)

http://dpux.dpu.ac.th/


หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัดต่อ Video, Motion Graphic ที่สนับสนุนการทำงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ที่ใช้ภายในองค์กร ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี มีประการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา ออกแบบนิเทศศิลป์ นิเทศน์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Premiere Pro และ After Effect เพื่อมาตัดต่อ Video, Motion Graphic ได้ มีความเข้าใจในการออกแบบ Video Clip ให้มีความน่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ รักในการออกแบบ ตัดต่อ สามารถทำงานได้ตามกำหนด และจัดการงานแทรกซ้อนได้ มีความรับผิดชอบงาน มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและมีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ทำงานเป็นทีมได้ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

เวลาทำงาน 8.30 - 16.30 น.

เงินเดือน 20,000+ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สวัสดิการ
วันหยุดประจำปี
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
ค่ารักษาพยาบาล
สหกรณ์ออมทรัพย์


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ส่งผลงานการตัดต่อ และประวัติมาที่ [email protected]