เจ้าหน้าที่ธุรการ

โพส 17 May 2019

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร (งานธุรการ/เลขานุการ)

http://www.rcpt.org


คุณสมบัติ • หญิง อายุระหว่าง 21-27 ปี • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. , ปริญญาตรี • มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ • หากมีความรู้ทางด้าน IT support จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • พิมพ์งานได้รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ • รักงานบริการ, มีการสื่อสารที่ดี, มีมนุษยสัมพันธ์ดี • มีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดี • มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

หลักฐานการสมัคร/วิธีสมัคร • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน • รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป • หลักฐานการศึกษา ใบผ่านงาน (ถ้ามี) • สมัครด้วยตนเองที่ เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

     โทรศัพท์ 02 716 6744 ต่อ 15   , 083 827 9994
     หรือ  ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่  e-mail address: [email protected]

ปิดรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่
เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 716 6744 ต่อ 15 , 083 827 9994

หรือ ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ e-mail address: [email protected]