นักวิชาการเงินและบัญชี

โพส 31 May 2019

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นนทบุรี (งานบัญชี/การเงิน)


รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง ปริญญาตรี: คุณวุฒิทาง การเงิน ชีววิทยา และจุลชีววิทยา จำนวน: 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน: 20,000 บาท ลักษณะงาน: ดูแลงบประมาณของโครงการ EIGNA, บันทึกรายการทางการเงินในโปรแกรม CoAgFin แต่ละเดือน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานที่: โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับชาติสู่ระดับโลก
                ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่ :  ห้อง IM 303 อาคาร 1 ชั้น 3 หรือส่งเรซูเม่มาที่อีเมล [email protected]
เบอร์โทรติดต่อ : 02 – 951- 0000 - 11 ต่อ 99415, 99416 หรือ 02 – 951 – 1486

(พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาวุฒิการศึกษา และรูปถ่าย อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

รับสมัคร :  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป