ผู้ช่วยวิจัย

โพส 03 Jun 2019

โครงการวิจัย

เชียงใหม่ (งานอาจารย์/ด้านวิชาการ)


ลักษณะงาน :: • ลงพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ 3 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน) • สรุปข้อมูลการลงพื้นที่ ถ่ายรูป และทำรายงานการลงพื้นที่ • เก็บรวมรวมข้อมูลฟาร์ม บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม excel • ทำรายงานเบื้องต้นตามกรอบงานวิจัย • สืบค้นข้อมูลตามมอบหมาย • สรุปรายงานการประชุม • สรุปรายงานการเงินของโครงการ • ประสานงานระหว่างเกษตรกร หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ กับโครงการ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การทำ power point เป็นต้น • สัญญาจ้าง 1 ปี (ทดลองงาน 3 เดือน) และมีโอกาสจ้างต่อเนื่อง 3 ปี • เงินเดือน 15,000 บาท (เมื่อผ่านการทดลองงาน)

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :: • เพศชาย • อายุไม่เกิน 45 ปี • ปริญญาตรีทุกสาขาที่มีการเรียนในลักษณะของการวิจัย เช่น ปัญหาพิเศษ การค้นคว้าอิสระ เป็นต้น • สามารถลงพื้นที่ และค้างคืนต่างจังหวัดได้ • สามารถทำงานในวันหยุดได้ (ไม่มีเบี้ยเลี้ยง) • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS-office ได้ในระดับดี โดยเฉพาะโปรแกรม excel, word, power point • มีทักษะการใช้ search engine ในระดับใช้งานได้ • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน (เนื่องจากต้องลงพื้นที่ฟาร์มเกษตรกร ในชนบท) • หากมีประสบการณ์การทำงานในลักษณะของงานวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดอื่นๆ :: • มีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

email: suksatid@gmail.com