นักวิชาการอาหาร

โพส 19 Jun 2019

ฝ่ายเลขานุกาคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

นนทบุรี (งานอาจารย์/ด้านวิชาการ)


คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาโภชนาการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office: Word, Power Point, Excel
 4. มีความขยัน อดทนสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 5. สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานเสาร์-อาทิตย์ได้ ลักษณะงาน
 6. สืบค้น รวบรวม ข้อมูลด้านวิชาการ
 7. ประสานงานและดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน รวมถึงการประชุมระดมสมอง/ประชาพิจารณ์
 8. ประสานงานและดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการสุขภาพ (Healthier choice)
 9. เตรียมเอกสารการประชุม จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมต่างๆ
 10. จัดทำเอกสารวิชาการเพื่อใช้ในการเผยแพร่
 11. ประสานงานหน่วยงานภายในของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภายนอก นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

หยุดเสาร์-อาทิตย์


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร
1. ส่งเอกสารการสมัครงานทาง E-mail Address : [email protected] หรือ
2. ส่งเอกสารการสมัครได้ด้วยตนเอง ที่กลุ่มคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ สำนักอาหาร อาคาร 7 ชั้น 6 ห้องสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ตึกกองทุนหมุนเวียนยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี