เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โพส 31 Jul 2019

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร (งานธุรการ/เลขานุการ)

http://crecthai-research.org/home.php


  1. คุณสมบัติของผู้มัสิทธิ์สมัคร 1.1 เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 20-30 ปี 1.2 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบริหาร/การจัดการ 1.3 มีประสบการณ์ในด้านการทำบัญชีสำนักงาน บริหารสำนักงาน งานสำนักงานทั่วไป 1.4 มีความประพฤติดี รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวิชาชีพ

  2. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน 2.1 ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย และช่วยการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 2.2 ดูแลจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน เสนอแก่ผู้รับผิดชอบ 2.3 รับผิดชอบทะเบียนรับ-ส่ง เอกสาร และติดตามการส่งเอกสาร 2.4 ประสานงานการจัดประชุมต่างๆ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
1. ค่าตอบแทนเหมาจ่าย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 12,000-13,000 บาท ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิ ประสบการณ์และความสามารถ
2. ร่วมสมทบทุนเงินประกันสังคม
3. ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครได้ที่ โทรศัพท์ 0-2579-0117/ 098-564-7497 (คุณฑิมพิกา นิ่มขำ)
- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ที่: สำนักงานคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน อาคาร วช. 2 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่อยู่ 196 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. รหัสไปรษณีย์ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-0117 / 098-564-7497
หรือส่งใบสมัครทาง E-mail: crec_official@hotmail.com
- เอกสารที่ต้องยื่น ใบสมัครงานติดรูปถ่าย /สำเนาปริญญาบัตร /สำเนาแสดงผลการเรียน /สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) /สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกเอกสาร
- หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่>>> https://goo.gl/QusZKG