เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โพส 31 Jul 2019

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร (งานไอที/คอมพิวเตอร์)

http://crecthai-research.org/home.php


  1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 1.1 เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 20 – 30 ปี 1.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 1.4 มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี ถ้ามีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 1.5 มีความสามารถด้านงานคอมพิวเตอร์ เวปไซต์ ระบบฐานข้อมูลเป็นอย่างดี

  2. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน 2.1 ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 2.2 รับผิดชอบงานด้านดูแลจัดการระบบฐานข้อมูล ดูแลจัดการระบบ submission online และเวปไซต์ 2.3 รับผิดชอบงานด้านเอกสาร 2.3 ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  3. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ค่าตอบแทนเหมาจ่าย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
1. ช่วงทดลองงาน 3 เดือน (หรือ 6 เดือน ขึ้นกับความสามารถ) เดือนละ 15,000 บาท
- บรรจุเป็นพนักงานค่าตอบแทนเดือนละ 17,550 บาท
2. นายจ้างร่วมสมทบทุนเงินประกันสังคม
3. มีค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครได้ที่ โทรศัพท์ 0-2579-0117/ 098-564-7497 (คุณฑิมพิกา นิ่มขำ)
- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ที่: สำนักงานคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน อาคาร วช. 2 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่อยู่ 196 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. รหัสไปรษณีย์ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-0117 / 098-564-7497
หรือส่งใบสมัครทาง E-mail: [email protected]
- เอกสารที่ต้องยื่น ใบสมัครงานติดรูปถ่าย /สำเนาปริญญาบัตร /สำเนาแสดงผลการเรียน /สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) /สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกเอกสาร
- หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่>>> https://goo.gl/QusZKG