ผู้จัดการนิติบุคคล หมู่บ้านลัดดารมย์ วัชรพล

โพส 29 Aug 2019

นิติบุคคลหมู่บ้านลัดดารมย์วัชรพล

กรุงเทพมหานคร (งานผู้บริหาร/ผู้จัดการ)


1.ดูแลบริหารโครงการหมู่บ้านจัดสรร 2.ตรวจตรา รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน และควบคุมให้เป็นไมตาม กฎระเบียบ ข้อบังตับของหมู่บ้าน 3.ส่งเสริมดูแลสมาชิกในหมู่บ้าน ให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับหมู่่บ้าน 4.ดูแลคุ้มครองทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้าน 5.จัดการเกี่ยวกับการประชุม 6.รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการหมู่บ้าน 7.งานรับชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ

  1. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหมู่บ้าน 9.มีความรู้เกี่ยวกับนิติบุคคลหมู่บ้าน และกฎหมายที่เกี่ยงข้อง 10.มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน รักงานบริการ ซื่อสัตย์

เงินเดือน 20,000 - 25,000 ตามประสบการณ์ เพศ ชาย/ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส- ปริญญาตรี ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป หยุดวันจันทร์


Jobs in Philippines


วิธีการสมัคร

ด้วยตนเองหรือ โทร. 081-665-3999